Teaching

CHEM 140 – Chemistry Fundamentals I

CHEM 141/2 – Chemistry Fundamentals II

CHEM 412 – Advanced Topics in Analytical Chemistry

CHEM 590 – Biomolecular Mass Spectrometry